การประเมินความต้องการจำเป็นของครูที่มีต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของครูที่มีต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จำนวน 450 คน ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของครูที่มีต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96 มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนสภาพปัจจุบัน เท่ากับ .97 และมีค่าความเชื่อมั่นในส่วนสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความต้องการจำเป็นโดยใช้ดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs Index: PNI Modified


ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำเป็นของครูที่มีต่อวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับ  โดยมีค่า PNI ที่ 0.18

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย