การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม ความแข็ง โครงสร้างจุลภาค บริเวณผลกระทบร้อน

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ของบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน ของบริษัทดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสียภายใน บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านคน (Man) อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านเงิน (Money) อยู่ในระดับมาก  3) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านเครื่องจักร (Machine) อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการบริหารจัดการ (Management) อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย