การพัฒนาชุดการสอน สื่อประสม IPCA Model สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบ IPCA Mode รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบ IPCA Model และ 3.) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบIPCA Model กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดการสอนสื่อประสมจำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบ IPCA Model วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบด้วยค่า t


ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการสอนแบบสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ที่ใช้กระบวนการสอน IPCA Model รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  มีประสิทธิภาพที่ 76.60 / 74.87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบ IPCA Model หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจ


ต่อการเรียนโดยใช้โดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมประกอบการสอนแบบ IPCA Modelในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย