การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สอนในโครงการฯ จำนวน 31 คน ซึ่งมีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน


         ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านผลผลิตอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย