เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 2) หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ประเมินการออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนจากหน่วยงานอาคารพหลโยธินเพลส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวและแบบทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลว ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้านความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการหาประสิทธิภาพ   ของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลว รั่วไหลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์        เมื่อนำเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สปิโตรเลียมเหลววัดเทียบกับเครื่องวัดปริมาณแก๊สผ่านการสอบเทียบ (Calibration) ในพื้นที่ 1 ลูกบาศก์ฟุต พบว่า โดยภาพรวมใช้เวลาในการตรวจจับปริมาณแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลน้อยกว่าค่ามาตรฐาน (±3 วินาที) โดยปริมาณแก๊สที่ใช้ทดสอบ 50 ppm ใช้เวลาในการตรวจจับเฉลี่ย 2.3 วินาที ปริมาณแก๊ส ที่ใช้ทดสอบ 100 ppm ใช้เวลาในการตรวจจับเฉลี่ย 1.6 วินาที และปริมาณแก๊สที่ใช้ทดสอบ 150 ppm ใช้เวลาในการตรวจจับเฉลี่ย 1.4 วินาที ซึ่งดีกว่าค่าเวลามาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย