เผยแพร่แล้ว: 2020-10-08

ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

57-64

ชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

65-79

เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

80-92