การพัฒนาและออกแบบเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต Smart phone iOS 2) ศึกษาสมรรถนะของเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต Smart phone iOS 3) ประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานของเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ เพื่อการออกแบบ    และพัฒนาเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต Smart phone iOS มาช่วยในการควบคุมอุปกรณ์ ผลการวิจัย พบว่าเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติสามารถลดขั้นตอนการทำงานลงจากแบบเดิม           ที่ต้องเปิดน้ำใส่ถังรอจนกว่าน้ำจะได้ปริมาณที่กำหนดไว้เติมผงจุลินทรีย์ลงแล้วแช่และเทน้ำแช่จุลินทรีย์ลงบ่อบำบัด ผู้วิจัยจึงได้การออกแบบและพัฒนาเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ เพียงเปิดเครื่องเทจุลินทรีย์      สามารถโหมดเครื่องตั้งเวลาดิจิทัลและระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย Smart phone iOS แล้วนำผงจุลินทรีย์   เติมลงไปในถังแช่ปริมาณ 200 ลิตร เครื่องเติมจุลินทรีย์ทำงานตามขั้นตอนการเติมน้ำใส่ถังแช่จุลินทรีย์        ใช้เวลาเฉลี่ย 6.11 นาที การปล่อยน้ำจุลินทรีย์จากถังแช่ไปยังบ่อบำบัด ใช้เวลาเฉลี่ย 17.15 นาที ความพึงพอใจการใช้งานเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดี และด้านลักษณะการใช้งาน อยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย