การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า           ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 28 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน และผู้เรียน จำนวน 350 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 5 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีดังนี้ (4.1) กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิค     เวียงป่าเป้า มีจำนวน 15 กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (4.2) วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า มีคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 95 (4.3) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด      (4.4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย