ชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า  2) หาประสิทธิภาพของชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน จากหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส ประเมินการออกแบบและสร้างชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพผู้วิจัยทำการทดสอบชุดทดสอบล็อคประตู  ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 10 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของการออกแบบและแบบประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 


          ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและสร้างชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเหมาะสม  และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า  ที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบตรวจความถูกต้องในการล็อคไฟฟ้าแบบลงกลอนที่มีสภาพดี จากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 และทดสอบที่มีสภาพเสีย จากการทดสอบ จำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 92  และผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบตรวจความถูกต้องในการล็อคแบบกลอน แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสภาพดี จากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และทดสอบที่มีสภาพเสียจากการทดสอบจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 94

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย