แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม หลังวิกฤติโควิด-19

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง  วิถีชีวิตในสังคม และการเรียนรู้วิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม บทความนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมหลังวิกฤติโควิด-19 (Post Covid-19) และแนวทางการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนวิชาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอด และเป็นการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก หลังวิกฤติโควิด-19 วิถีชีวิตของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตปกติใหม่ในหลายด้าน รวมทั้งการเรียนวิชาชีพ ผู้เรียนวิชาชีพเคยประสบกับปัญหาและการปรับตัวในช่วงวิกฤติการณ์ ความสำคัญ             ของการปรับกรอบความคิด ให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ และการทำงาน             ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนากรอบความคิดเติบโต ให้เกิดกับผู้เรียน   จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม ที่จะต้องเน้นพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต การเข้าถึงเทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในการปรับตัวหลังวิกฤติโควิด-19 การพัฒนาการเรียนออนไลน์ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) บทบาทผู้สอน  2) บทบาทผู้เรียน 3) ระบบจัดการเรียนรู้ 4) เนื้อหาของบทเรียน 5) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6) การติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรม      การเรียนรู้ 8) การสะท้อนการเรียนรู้ และ 9) การวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการ     ในการพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาค้นคว้า เชื่อมโยงปัญหา ระดมสมอง สังเกตการณ์ และสะท้อนคิดในการเรียนรู้ออนไลน์ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งกรอบความคิด ความรู้ในวิชาชีพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ