แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาวัดราชธานี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวัดราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวัดราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางสัญจร ที่เปิดโล่งและมุมมอง โดยมีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น สัมภาษณ์ การจดบันทึก การสังเกต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการเลือกแบบเจาะจงคือ 1) รองเจ้าอาวาสวัด 2) ผู้นำชุมชน 3) คนในชุมชนที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชนจากอดีต       จนถึงปัจจุบัน และ 4) ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนในชุมชนที่มีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ทราบถึงปัญหาภายในพื้นที่ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สู่การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แนวทางการอนุรักษ์สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ประกอบกับหลักการและทฤษฎีในออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์


          ผลการวิจัยพบว่า 1)  ปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ที่จอดรถ เส้นทางสัญจร ทางเดินเท้า ป้าย ห้องน้ำ ภูมิทัศน์ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม            และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงบริเวณพื้นที่ ดังนี้ 1) ทางเข้าบริเวณพื้นที่ริมน้ำ           2) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับบูชาวัตถุมงคลและดอกไม้ธูปเทียน 3) ปรับปรุงป้ายและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ วัดราชธานี 4) ปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์บริเวณวัด 5) ปรับปรุงบริเวณพื้นที่จอดรถ 6) ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษา และ7) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น นักการเมืองร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย