ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ คือ 1) ออกแบบและสร้างชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน 2) หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลม โดยสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน จากหน่วยงาน CIMB Thai ประเมินการออกแบบ    และสร้างชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน ส่วนการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน โดยผู้วิจัยทำการทดลองชุดสาธิตวาล์ว          ปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน 5 ระดับๆละ 5 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการออกแบบและแบบบันทึกการทดลองการหาประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและสร้างชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพความแม่นยำของชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมโดยสมาร์ทโฟน วาล์วที่ 1 และ 2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจะได้ค่าความแม่นยำรวมอยู่ที่ร้อยละ 98.32 และร้อยละ 97.02 อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย