การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้า และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

สมใจ รอดคง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยการวิเคราะห์เอกสารและจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 28 คน ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 การสร้างการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ดำเนินการโดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหาร การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน และตรวจสอบการพัฒนาการบริหาร โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนาการบริหาร ด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 3 การทดลองใช้ ด้วยการดำเนินการตามกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ กำหนดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ตอนที่ 4 การนำไป สู่การปฏิบัติจริง ด้วยการดำเนินการตามกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ กำหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตอนที่ 5 การประเมินผลการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย


2 Sukhothai Polytechnic College


*Corresponding Author, E-mail: somjai.rod@hotmail.com


          ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยการใช้แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง


  1. ผลการสร้างการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้าการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และ องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตจากการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ

  2. ผลการทดลองใช้ ด้วยโครงการ จำนวน 4 โครงการ พบว่า ความสำเร็จของโครงการทดลองใช้การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

  3. ผลการนำการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สู่การปฏิบัติ พบว่า ความสำเร็จของโครงการ ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

  4. ผลการประเมินผลการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย พบว่า 1) สมรรถนะผู้เรียนด้านความรู้และทักษะ ในหมวดวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.31 และ หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.45 และสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เฉลี่ยร้อยละ 100 3) ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำและต่อยอดไปประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ประสบความสำเร็จ เฉลี่ยร้อยละ 76.58 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ5) ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 


คำสำคัญ:  การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ / มาตรฐานอาชีพ / สาขาไฟฟ้าและพลังงาน


            เซลล์แสงอาทิตย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย