นวัตกรรมกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในยุค Next Normal

Main Article Content

คุณัชญา ทิพยานุรักษ์สกุล

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “นวัตกรรมกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในยุค Next Normal” เป็นบทความวิชาการที่ศึกษาการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาในยุคความปกติถัดไป Next Normal โดยบูรณาการกับหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้บริหาร เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย หลักธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ หลักอัตถัญญุตา รู้จักผล หลักอัตตัญญุตา รู้จักตน หลักมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ หลักกาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา หลักปริสัญญุตา รู้จักชุมชน และ หลักปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา และการนำนวัตกรรมแบบต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้สำหรับบุคคล หรือในการบริหารสถานศึกษา ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความพร้อมต่อการบริหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ