การพัฒนามาตรฐานช่างอุตสาหกรรมสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมตามพลวัตโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการปฏิวัติดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยแรงงานทักษะสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องผลิตกำลังคนช่างอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ประเด็นสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งสร้างสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน และควรมีเกณฑ์ตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบโดยมีมาตรฐานมารับรองเพื่อเป้าหมายหลักในด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 3 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 3) สมรรถนะวิชาชีพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเชื่อมโยงในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียนช่างอุตสาหกรรมเป็นมีคุณภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐานกำกับ (Benchmarks) หรือมาตรฐานช่างอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงเข้ากับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอที่มาของแนวคิดและความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ในการพัฒนาสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียนอาชีวศึกษาตามความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานช่างอุตสาหกรรม และนำเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ