การควบคุมแขนกล KUKA ร่วมกับ PLC

Main Article Content

ธเนศ ภู่กัน

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการทำงานและควบคุมแขนกล KUKA โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) ในการต่อร่วมในระบบควบคุม 2) ออกแบบคู่มือและขั้นตอนการควบคุมแขนกล KUKA ร่วมกับ พีแอลซี 3) หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้คู่มือและขั้นตอนควบคุมแขนกล KUKA กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการใช้งานแขนกลร่วมกับพีแอลซี จำนวน 5 ท่าน 2) นักศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จำนวน 45 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการประเมิน ทดสอบประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานคู่มือและขั้นตอนควบคุมแขนกล KUKA โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] https://www.sirris.be/blog/four-trends-robotics
[2] Timotei, Tamas, Zsolt. el al “Industrial KUKA Robot Manipulator in
Simulation Environment and Position Read-back.” Conference Paper. June
2016.
[3] Johannes B., Sigrid B-C. “Adaptive Robot Control New Parametric
Workflows Directly from Design to KUKA Robots.” eCAADe 33,
Fabrication - Robots - Volume 2, 2014, p.243-250.
[4] www.kuka.com : KMC – KUKA Motion Control.
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters
[6] Timo K., “Controlling a Robotic Arm manipulator with a PLC.” Degree program Bachelor in Mechanical Engineering and Production Technology, 2012