กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

Main Article Content

Thaweewat Ruenrui

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและองค์ประกอบในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 28 คน รวมจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม และศึกษาองค์ประกอบในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ดำเนินการโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิควิเคราะห์ SWOT และจัดทำร่างกลยุทธ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 10 คน ผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน 7 คน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ จำนวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 คน และตรวจสอบกลยุทธ์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำนวน 9 คน รวมทั้งประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน ตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์ ตามคู่มือการใช้กลยุทธ์ และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบรายงาน การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


              ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และองค์ประกอบในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดเป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2) ด้านแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือ 3) ด้านเทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ 4) ด้านการธำรงรักษาสร้างความต่อเนื่องของเครือข่าย และ 5) ด้านการติดตามและประเมินผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  2. กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2) ยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือ 4) เร่งรัดพัฒนาสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 5) ส่งเสริมการธำรงรักษาและสร้างความต่อเนื่องของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 6) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

  3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือที่มีต่อกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

  4. ผลการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) คุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้และทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือที่มีต่อกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ และส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.76 5) ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำและประกอบอาชีพอิสระประสบความสำเร็จ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.81

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ประยูร อัครบวร. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ครรชิต พุทธโกษา. (2554). คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์.

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เสรี พงศ์พิศ. (2555). เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง.

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. (2555). กรอบมาตรฐานหลักสูตร

อาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : เอส.พี.วี. การพิมพ์ (2550).

เรวัช ศรีแสงอ่อน. (2564). แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี. วารสารวิจัยและ

นวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. 4(1) : 44-45 : 33-34.

วิไลรัตน์ เพ็ชรหึง. (2563). การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน

การอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Certo, Samuel C. and Paul, Peter J. (1991). Strategic Management:

Concept and Applications. New York : McGraw-Hill.

Starkey, Paul. (1997). Network for Development. IFRTD (The International

Forum for Rural Transport and Development) London, UK : International.

Burke, Adam. (1999). Communications & Development: A Practical

Guide. London : Social Development Division Department for

International Development.

ธนภัทร มั่นคง. (2561). กลยุทธ์การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่-

ลำพูน ตามแนวคิดคุณภาพมาตรฐานสากล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ. (2564). กลยุทธ์การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

ธัญบุรี. วารสาร e-Journal of Education Studies มหาวิทยาลัยบูรพา. 3(3) ;

-20.

Riley, K. (2015). Changes in local governance –collaboration through

networks: A post-16 Case study. Educational Management and

Administration. 25(2) : 155-167.

ไชยา ประพันธ์ศิริ. (2560). [ออนไลน์] กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ. [สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564]. จาก

http://www.stcat.ac.th/data.

เพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์. (2558). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหาร

การศึกษา มศว. 16(30) : 1-5.

จรัส เล่ห์สิงห์. (2561). รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน

สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว. สระแก้ว :

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562.

(2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 56 ง : 9 - 11.