Assessment การประเมินโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ปีการศึกษา 2564 การประเมินโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

Main Article Content

Chainarong Katchmat

บทคัดย่อ

          ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านบริบทของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 4) ด้านผลผลิตของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 และความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา ในภาพรวมในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.

ชัยยุทธ จุลเสวตร์. (2565). การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ของโรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9 (5), 352-353.

ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม และดวงใจ ชนะสิทธิ์. (2560). การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9.

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 9 (1), 305-307.

นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ และอินถา ศิริวรรณ. (2560). การบริหารแบบมีส่วนร่วม : The

Participative Management. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 4 (1), 178.

นิศารัตน์ แสงรี. (2559). การเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนพระราชทานกับโรงเรียนไม่ได้รับรางวัลพระราชทาน, วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พรเทพ เหมรานนท์. (2564). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1และเขต 2, วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2561). ความเป็นผู้นำทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3).

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนสิช สิทธิสมบูรณ์. (2564). ชุดฝึกปฏิบัติ การประเมินโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 1).

พระนครศรีอยุทธยา: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เศรษฐวิชน์ ชโนวรรณ. (2564). การประเมินโครงการทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 1).

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2564). คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2555). แนวคิดการประเมินโครงการ. วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์,

(2), 15-16.

ไอลดา แถวโพธิ์. (2563). การประเมินโครงการ : โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ), การค้นคว้าอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร.