การพัฒนานวัตกรรมการสอนปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนกลุ่ม จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมและมุกดาหาร

Main Article Content

ศุภชัย ปลายเนตร

บทคัดย่อ

      บทความวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสอนปัญญาประดิษฐ์ วิธีการดำเนินการวิจัยใช้แนวคิดวิธีการออกแบบนวัตกรรมและโมดูลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ การวิเคราะห์ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร จำนวน 200 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นทดลองใช้นวัตกรรมในการอบรม นักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อทำการทดสอบและประยุกต์ใช้งานนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรมชุดสาธิต แบบวัดประเมินผลการอบรมปัญญาประดิษฐ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าสถิติ Z-test ผลการวิจัยพบว่านวัตกรรมและโมดูลการสอนปัญญาประดิษฐ์ สามารถพัฒนาการความรู้ด้านทักษะปัญญาประดิษฐ์มีผลสัมฤทธิ์ก่อนฝึกและหลังฝึก มีคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกมากกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Zhao, X.P., Liu, L. and Zhang, C.Z. (2003). A Multi-Variable Analysis on Factors Influencing Employee’s Turnover Intention. China Soft Science, 3, 71-74

Chakraborty, K., Basu, D., & Kumar, K. V. (2010). Internet addiction: Consensus, controversies, and the way ahead. East Asian Archives of Psychiatry, 20(3), 123–132. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.935942388038735

อุราพร ศุขะทัต, (2550). การนำมัลดิเอเจนท์มาใช้ในการปรับสารสนเทศการเรียนตามความสนใจของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนผ่านเว็บ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Claxton, G., Lucas, B. & Spencer, E. (2012). Making It: Studio teaching and its impact on learners. Winchester: Centre for Real-World Learning

Docktor, J.L.; Mestre, J.P. Synthesis of discipline-based education research in physics. Phys. Rev. Spec. Top. 2014, 10, 020119

Lelliot, A.; Rollnick, M. Big ideas: A review of astronomy education research 1974–2008. Int. J. Sci. Ed. 2010, 32, 1771–1799