The ปัจจัยในการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา : (CVM) กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Main Article Content

พนา จันทร์ศิริ

บทคัดย่อ

จากงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัจจัยในการตั้งศูนย์ สรุปผลการศึกษได้ 9 ด้าน 1) ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2) ด้านครูวิชาชีพมีความเป็นเลิศ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 4) ด้านผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 5)ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 7) ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 8) ด้านบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ 9)ด้านการเสริมสร้างให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการ และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ 4 ประเด็น 1) การยกระดับความร่วมมือ 2) การพัฒนาครูให้มีความเชียวชาญ 3)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4) การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2565).นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565-2566. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ

สมพร ปานดำ.(2564).พัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่สิ่งสำคัญของคนอาชีวศึกษาในโลกยุคปกติใหม่.วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

คุณัชญา ทิพยานุรักษ์สกุล และพิชญาพา ยวงสร้อย. (2565).นวัตกรรมการบริหาร สถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในยุค Next Normal.วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3.

สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา. (2565). แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564.

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา.

จีรพัส บทมาตย์ .(2563).การวิจัยเส้นทางนวัตกรรมการศึกษาและการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงในยุคใหม่.วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3.

สำนักงานสภานโนบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ.

(2563).สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ.2563-2567).กรุงเทพมหานคร:กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม.