การพัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Main Article Content

wachiranee thongdonseang

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย แอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน กลุ่มประชาการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แอนิเมชันสั้นประกอบการสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชันเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ได้เรียนโดยใช้แอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 16.15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.75 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีระดับความพึงพอใจต่อแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.02)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mary Risk. (2563). How to Use Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [ออนไลน์], จาก https:// www.stu diobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/, [วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2565].

Ploy. (2565). [ออนไลน์]. ชีวิตกับอิทธิพลสี สีส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างนะ?. จากhttps:// www.al tv.tv/content/altv-news/23742784e62c b7e583a80a3, [สืบค้นวันที่ 5กันยายน 2565].

Vithita.(2565).[ออนไลน์]. ANIMATION อนิเมชั่น คืออะไร ?. จาก https://vithita.com/ animation101/, [สืบค้นวันที่ 5กันยายน 2565].

realbomb (2561). วิวัฒนาการและความแตกต่างของการทำอนิเมชั่นจากอดีตถึงปัจจุบัน. จาก https://www.plotter.in.th/?p=8582, [สืบค้นวันที่ 5กันยายน 2565].

ดนัย มวงแกว. (2552). Flash Cartoon Animation, นนทบุรี: ไอดีซีฯ

Interacty. (2565). [ออนไลน์]. Color symbolism.จาก https:// interacty.me/templates/2 9539190, [สืบค้นวันที่ 5 กันยายน 2565].

Jennifer Bourn. (2554). [ออนไลน์]. Color Meaning: Meaning of The Color Red. จากhttps://www.bourncreative.com/meaning-of-the-color-red/, [สืบค้นวันที่ 5 กันยายน 2565].

Kitty Lascurain. (2563). [ออนไลน์]. Choose the Right Nursery Color Using Color Psychology. จากhttps://www.thespruce .com/color-psychology-for-kids-2504750#citation-5, [สืบค้นวันที่ 5 กันยายน 2565].

Maya U. Shankar, Carmel A. Levitan, John Prescott, Charles Spence, The Influence of Color and Label Information on Flavor Perception, Chemosensory Perception, pp. 53–58, 2009

Andrew Kennedy. (2557). The Effect of Color on Emotions in Animated Films, Purdue e-Pubs, Purdue University

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2553). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.

พริ้นติ้งเฮาส์

สุราษฎร์ พรมจันทร์. (2550). ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร:

สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม.(2544). จิตวิทยาการเรียนการสอน.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Kannika Sowapark. (2557). [ออนไลน]. บทที่ 7 การผลิตสื่อการเรียนการสอน. จาก https://prezi.com/juijczs7krk6/7/, [สืบคนวันที่ 5 กันยายน 2565]

จิตติมา บุญรอด. (2560). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, 1(2), 124-143

เสมอ เวชสถล. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค MIAP. วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, 2(3), 59-76