การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนผังก้างปลา (The Development Of Learning Achievement On Natural Resources And Environmental Problems In Europe Of Mathayomsuksa 2 Studies Using Case Study With Fishbone Diagram)

Authors

  • กรรณิการ์ เครือโป้ (Kunnika Khrueapo) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เพ็ญพนอ พ่วงแพ (Phenphanor Phuangphae) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

  The purposes of this research were to 1) compare the pre-test and post-test learning achievement on natural resources and environmental problems in Europe of mathayomsuksa 2 studies using case study with fishbone diagram, 2) Study Mathayomsuksa 2 students’ satisfaction towards learning management by using case study with fishbone diagram. This research is experimental research: The One – Group Pretest – Posttest Design. The samples ware 37 students in mathayomsuksa 2/3 Semester 1, Academic Year 2020 of Prongmadua Wittayakom School selected by simple random sampling method. The duration of this research was 4 periods of 50 minutes each in 2 weeks. The instruments ware (1) lessons plan on natural resources and environmental problems in Europe using case study with fishbone diagram 4 plans, 50 minutes each, 4 periods in 2 weeks (2) Pre – Post  achievement test on natural resources and environmental problems in Europe. Which is a multiple-choice test, 4 choices, 30 questions, score value is correct get 1 score and wrong get 0 points (3) satisfaction evaluation form on case study with fishbone diagram Rating Scale, 5 levels and amount 10 items. The statistics for data analysis ware mean ( ), standard deviation (S.D.), and dependent t-test.

               The result of the study on

  1. 1. The post – achievement test score was higher than the pre – achievement test score on natural resources and environmental problems in Europe of Mathayomsuksa 2 studies using case study with fishbone diagram ware significantly different at 0.05 levels.
  2. The satisfaction of Mathayomsuksa 2 studies using case study with fishbone diagram is High level ( = 4.16 S.D. = 0.76 )

Downloads

Published

2021-03-24

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ