ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวรรณกรรมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Effect of Learning Activity Management based on Literature-based Approach on Learning Achievement Literature of Grade 9 Students)

Authors

  • ศรัณย์ ขนอม (Sa-run Kanorm) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สง่า วงค์ไชย (Sa-nga Wongchai) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, วรรณกรรมเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วรรณคดีไทย

Abstract

         The purpose of this classroom action research were 1) to compare the Thai literature achievement of students before and after using learning activity management based on literature-based approach and 2) to investigate the opinions of students towards learning activity management based on literature-based approach. The sample of this research, selected by simple random sampling, were 30 of grade 9 students at Sukum Navapan Uppathum School in second semester of academic year 2019. The research instruments were 1) lesson plan of literature-based approach 2) Thai literature achievement test and 3) questionnaires of learning activity management based on literature-based approach form experimental group students. The data were tested though mean (M), standard deviation (SD) and paired sample t-test (t-test dependent)

The results of this research were as follow:

               1) The Thai literature achievement of students after using learning activity management based on literature-based approach was higher than before at the significant level of .05

               2) The opinions of students towards learning activity management based on literature-based approach as whole at higher agreement level

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-03-24

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ