ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย (Causal Factors of Organizational Citizenship Behavior in Thai Commercial Bank)

Authors

  • Nantawan Wichianchai Faculty of Management Science, Silpakorn University
  • Amarin Tawata Faculty of Management Science, Silpakorn University

Keywords:

Human resource development, Organizational climate, Quality of working life, Organizational commitment, Organizational citizenship behavior

Abstract

This research aims to investigate 1) to study the influence of perceptions on human resource development support, organizational climate level, quality level of working life organizational commitment level of employees in the head office of a commercial bank in Thailand. 2) Perceptions of human resource development support, organizational climate, quality of working life affecting organizational commitment of the employees. 3) Organizational commitment affecting organizational citizenship behavior the employees in the head office of a commercial bank in Thailand. The samples were 429 employees. The purposive sampling was adopted. The data were analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, simple regression analysis and multiple regression analysis. The results of the study revealed that: 1) the perception of support for human resource development It was found that having a clear policy that focuses on developing knowledge and working skills for employees had a high level of influence. Organizational climate It was found that support for learning and self-improvement through various channels, such as training, seminars, exams, and online learning (e-learning), had a high level of influence. Quality of work life it was found that participation in social responsibility had a high level of influence. Organizational Engagement It was discovered that the operation was carried out to the best of its ability. 2) Perception of human resource development support organizational climate work life quality Influencing and affecting engagement with the organization at a high level and in the same direction at a high level and in the same direction 3) Organizational commitment has an influence and effect on good organizational membership behavior at a high level and in the same direction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ananworapanya, Wacharapong, Wiriyasuebphong, Phetchalas, & Chanphet, Panadda. (2020). The Influence of Quality of Work Life and Job Characteristics on Organizational Commitment of One of State Bank Employees in Bangkok (คุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณลักษณะของงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร). UMT Poly Journal, 17(2): 244-253.

Aryuyuen, Katiya. (2016). Human Resource Development with Buddhadhamma for Sustainable Development of Organization (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน). Dhammathas Academic Journal, 16(2): 149-162.

Buntam, Panida. (2016). The Relationships of Human Resource Management and Work Life Balance towards Organizational Commitment: A Case Study of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสมดุลชีวิตกับงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)). Master's dissertation, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand.

Chaikidurajai, Praphan. (2017). Quality of Work Life Affecting Organizational Commitment and Performance Efficiency of Employess in Electrical, Electronics and Telecommunications Industry Group (คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม). Master’s dissertation, Sripatum University, Bangkok, Thailand.

Chanpeng, Rumpeeporn, & Chinachoti, Pavin. (2019). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Government Savings Bank, Surat Thani Province (ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี). Panyapiwat Journal, 11(2): 219-228.

Duangbubpha, Chatchawan. (2020). Antecedents Affecting Organization Engagement of Generation Y Employeesin Government Savings Bank (บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสิน). Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(6): 421-441.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2005). Multivariate Data Analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Jariyaporn, Suwannee. (2016). Organizational Citizenship Behavior’s Educational Staffs of Thongsook College (พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข). Journal of the Association of Researchers, 21(1): 227-238.

Konraksa, Chotirot. (2015). The Relationships between Quality of Life in Workplace and Affectionate toward the Organization of Practitioners, The Government Savings Bank Region 8 (ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของ พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสิน ภาค 8). Master’s dissertation, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.

Lomlao, Parinya. (2015). The Influence of Perceived Human Resources Development Support to Organizational Citizenship Behavior through Affective Commitment of Employees of TPI Polene Public Company Limited Saraburi Province (การรับรู้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่ออพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี). Master’s dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington: Lexington Books.

Pimonratnakan, Sudarat, & Jadesadalug, Viroj. (2017). The Influence of The Perception Organizational Climate through Job Satisfaction and Organization Commitment In-Role Performance (อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การผ่านความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่). Veridian E - Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 10(2): 1611-1629.

Prakobkhong, Tanwanee. (2017). Quality of Working Life, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior of the Employees at the Prince Royal’s College, Chiang Mai Province (คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่). Master’s dissertation, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand.

Rungcharoensuksri, Suphachai. (2015). A Study of Organizational Commitment, Career Achievement Development and Fringe Benefits Satisfaction Affecting Loyalty of Private Employees Companies in Bangkok Metropolitan Areas (การศึกษาความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร). Master's dissertation, Bangkok University, Pathum Thani, Thailand.

Sangkhaha, Davisa. (2016). A Relationship between Organizational Climate and Learning Organization of Regional Education Office No. 1-13 (ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13). Master's dissertation, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand.

Sriseang, Suparat, Phuvittayaton, Tanayu, & Tong-intarat, Wanvitchanee. (2017). Factors Affecting the Organizational Citizenship Behavior of Employees in One Bank (ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง). Phuket Rajabhat University Academic Journal, 13(1): 25-40.

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Life: What is it? Sloan Management Review, 15(1): 11-21.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: HarperCollins Publishers.

Downloads

Published

2023-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ