กระบวนการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง และแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง (Citizenship Enhancement Process and Citizenship Consciousness Activities)

Authors

  • Kridtee Aopoom Prommanusorn Phetchaburi School
  • Patsuda Jaroesuk Ban Tako Lang School
  • Sasaton Ruangviriyachai Benjamarachutit Ratchaburi School
  • Phenphanor Phuangphae Faculty of Education, Silpakorn University

Keywords:

Civic consciousness, Citizenship enhancement process

Abstract

This article aims to provide guidelines for the process of raising citizen awareness compatible with each age of students. The difference age of students have own aptitudes need and perspectives on citizenship. The fact that teachers organize activities to strengthen citizenship is effective for students in each age group. Therefore, it is imperative to study and clearly define the goals of the activities. By focusing on the 4 principles of democratic citizenship To foster a happy democratic society through activities that focus on the development of appropriate civic characteristics in each age group. Organizing age appropriate activities is one of the important thing that can build affective citizens and can be able to cope with the changing trends in society effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anunthavorasakul, Athapol. (Ed.). (2002). Organization of Teaching Activities Using the Storyline Method (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline). Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Bureekul, Thawilwadee, Saengmahamat, Ratchawadee, Merieau, Eugenie, & Volpe Michael. (2012). Citizenship in Thailand (ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย). Paper Presented at the King Prajadhipok's Institute Congress 13th. Bangkok. March 22-24.

Kongkaew, Ratchaklao. (2016). Thai Citizenship: Fundamental Concepts for Driving Society (ความเป็นพลเมืองไทย: แนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนสังคม). Bangkok: National Defence Studies Institute.

Maesincee, Suvit, Theerawattanakul, Prakai, Preittigun, Atichat, Charoensedtasin, Taweechai, Wongsawat, Pisittha, Kalyanasant, Waritha, Phengchan, Samernai, Aksharanugraha, Sawita, Supatosa, Siriporn, & Wisetphosri, Warinthip. (2014). Research Report on Thai Education Development and 21st Century Preparation (รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมศตวรรษที่ 21). Bangkok: Office of the Education Council, Ministry of Education.

Montsapah, Saranyu. (2014). Civil Society and the Role of Authority between Leadership Institutions and Civil Society Organizations (ประชาสังคมกับบทบาทในการเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง). Nonthaburi: A.P. Graphic Design and Printing.

Panlert, Chalermchai, Anunthavorasakul, Athapol, Uckapanich, Wattana, & Banchong, Thatsanavanh. (2013). Conceptual Framework for Thai Democratic Citizenship Education Curriculum (กรอบแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย). Bangkok: Technic Image Co., Ltd.

Permpoonvivat, Supanat, & Kaewmano, Jaruwan. (2015). Building Citizen Consciousness (การสร้างสำนึกพลเมือง). Bangkok: King Prajadhipok's Institute.

Singnoi, Ingfah, & Thasanai, Rattachart. (2018). Public Policy: Government Administration and Management (นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ). Journal of MCU Peace Studies, 6(Sp1): 610-623.

Sukhsantikamol, Teerasak. (2016). Social Changes in the Modern World (การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคทันสมัย). Journal of Humanities and Social Sciences Review, 18(1): 81-90.

Thaewanarumitkul, Prinya. (2012). Civic Education (การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง). Bangkok: Nanmeebooks.

Downloads

Published

2023-04-29

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ