ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมาชิกกับความไว้วางใจโดยมีการเล่นพรรคเล่นพวกของหัวหน้างานเป็นตัวแปรกำกับ (The Relationship between Leader-Member Exchange and Trust: The Moderating Effect of Leader Favoritism)

Authors

  • Thananut Chunkrasian Department of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University

Keywords:

Leader member exchange, Cognitive based trust, Affective based trust, Leader favoritism

Abstract

This research was a quantitative study. The objectives of this research were 1) to study the relationships between the correlation between leaders and members on trust 2) to study the relationship between favoritism of supervisors and trust 3) to study the influence of favoritism of supervisors on the relationship between leaders and members and trust. The sample used in this study was the positions of employees with supervisors according to a work period for not less than 6 months by working in a private company in Thailand without specifying a specific industry with a total of 200 employees. It can be concluded that the perceived exchange of relationships between leaders and members had a positive connection with cognitive based trust (β = .57, p < .01) and affective based trust (β = .76, p < .01). Supervisors' perceived favoritism was positively connected with cognitive based trust (β = .27, p < .01). Meanwhile, supervisors' perceptions of favoritism were not connected with affective based trust. The supervisors' perceived favoritism was not a directing factor for the relationship between leader member exchange with cognitive and affective trust. Therefore, the exchange of relations between leaders and members should be aware of the quality of the exchange of relations in an open manner to encourage members to apply the quality of exchange and lead to trust in their supervisors. Then, the supervisors focus on relationships and development of working with all members equally. Although, the favoritism is present in almost every organization. However, the supervisors and members should consider the consequences of favoritism that may have a negative effect on the organization as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmed, I. (2018). Organizational Politics and Turnover Intention: A Study from Private Colleges of Pakistan. European Journal of Economic and Business, 3(2): 3-12.

Byun, G., Dai. Y., Lee, S., & Kang, S. (2017). Leader Trust, Competence, LMX, and Member Performance: A Moderated Mediation Framework. Psychological Reports, 120(6): 1137-1159.

Crouch, A., & Yetton, P. (1988). Manager-Subordinate Dyads: Relationships among Task and Social Contact, Manager Friendliness and Subordinate Performance in Management Groups. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 41(1): 65-82.

Dansereau, F., Graen, G., & Haga, J. W. (1975). A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership within Formal Organizations: A Longitudinal Investigation of the Role Making Process. Organizational Behavior and Human Performance, 13(1): 46-78.

Demaj, E. (2012). Nepotism, Favoritism and Cronyism and their Impact on Organizational Trust and Commitment; The Service Sector Case in Albania. Master’s dissertation, Epoka University, Albania.

Erdogan, B. (2002). Antecedents and Consequences of Justice Perceptions in Performance Appraisals. Human Resource Management Review, 12(4): 555-578.

Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-Analytic Review of Leader-Member Exchange Theory: Correlates and Construct Issues. Journal of Applied Psychology, 82(6): 827-844.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership Over 25 Years: Applying a Multi-Level Multi-Domain Perspective. The Leadership Quarterly, 6(2): 219-247.

Hsiung, H. H., & Bolino, M. C. (2018). The Implications of Perceived Leader Favouritism in the Context of Leader-Member Exchange Relationships. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(1): 88-99.

Jalava, J. (2006). Trust as a Decision: The Problems and Functions of Trust in Luhmannian Systems Theory. Master’s dissertation, University of Helsinki, Finland.

Johnson, D., & Grayson, K. (2005). Cognitive and Affective Trust in Service Relationships. Journal of Business Research, 58(4): 500-507.

Lee, J. S. (2008). Favoritism in Asymmetric Procurement Auctions. International Journal of Industrial Organization, 26(6): 1407-1424.

Loewe, M., Blume, J., Schönleber, V., Seibert, S., Speer, J., & Voss, C. (2007). The Impact of Favouritism on the Business Climate: A Study on Wasta in Jordan. Germany: German Development Institute (DIE).

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of management Journal, 20(3): 709-734.

McAllister, D. J. (1995). Affect-and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. The Academy of Management Journal, 38(1): 24-59.

Mollering, G., Bachmann, R., & Lee, S. H. (2004). Understanding Organizational Trust–Foundations, Constellations, and Issues of Operationalization. Journal of Managerial Psychology, 19(6): 556-570.

Nisbet, E. C., Nisbet, M. C., & Newman, T. P. (2018) Climate Change, Cultural Cognition, and Media Effects: Worldviews Drive News Selectivity, Biased Processing, and Polarized Attitudes. Public Understanding of Science Journal, 27(8): 985-1002.

Othman, R., Shi, L. N., & Ee, F. F. (2010). Understanding Dysfunctional Leader-Member Exchange: Antecedents and Outcomes. Leadership & Organization Development Journal, 31(4): 337-350.

Ozbek, M. F., & Roberts, S. J. (2015). The Employee Outcomes of Workplace Favoritism in Turkish Public Sector. In Proceeding of the Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences 2015, (pp. 141-153). Japan: The International Academic Forum (IAFOR).

Ozler, D. E., & Buyukarslan, A. (2011). The Overall Outlook of Favoritism in Organizational: A Literature Review. International Journal of Business and Management Studies, 3(1): 275-285.

Pucetaite R., & Lamsa A. (2006). Development of Organizational Trust among Employees from A Contextual Perspective. Business Ethics A European Review, 15(2): 132-141.

Scandura, T. A., Graen, G. B., & Novak, M. A. (1986). When Manager Decide Not to Decide Autocratically: An Investigation of Leader-Member Exchange and Decision Influence. Journal of Applied Psychology, 71(4): 579-584.

Settoon, R. P., Bennett, N., & Liden R. C. (1996). Social Exchange in Organizations: Perceived Organizational Support, Leader-Member Exchange, and Employee Reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81(3): 219-227.

Suppareakchaisakul, Numchai. (2007). A Study of Multilevel Structructural Equation Modeling on Leadership, Learning Strand and Personal Factors Affecting Social Exchange Network in The Workplace and The Affective Outcome Variables of Secondary School Teachers and Learning Stramd Leaders in Bangkok (การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำ ปัจจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทำงานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัยของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร). Journal of Behavioral Science, 13(1): 50-64.

Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly, 63(3): 224-237.

Turhan, M. (2014). Organizational Cronyism: A Scale Development and Validation from the Perspective of Teachers. Journal of Business Ethics, 123(2): 295-330.

Uhl-Bien, M., & Maslyn, J. M. (2003). Reciprocity in Manager-Aubordinate Relationships: Components, Configurations and Outcomes. Journal of Management, 29(4): 511-532.

Van Breukelen, W., Schyns, B., & Le Blanc, P. (2006). Leader-Member Exchange Theory and Research: Accomplishments and Future Challenges. Leadership, 2(3): 295-316.

Webber, S. S. (2008). Development of Cognitive and Affective Trust in Teams: A Longitudinal Study. Small Group Research, 39(6): 746-769.

Woo, D., & Giles, H. (2017). Language Attitudes and Intergroup Dynamics in Multilingual Organizations. International Journal of Cross Cultural Management, 17(1): 39-52.

Yang, I., Horak, S., & Kakabadse, N. K. (2020). An Integrative Ethical Approach to Leader Favoritism. Business Ethics A European Review, 30(1): 90-101.

Downloads

Published

2023-04-25

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ