การศึกษาช่องทางการเผยแพร่เรื่องเปาบุ้นจิ้นในประเทศไทย (A Study on Spreading Ways of The Story of Pao Ching-tien in Thailand)

Authors

  • Li Xuezhi Faculty of Humanities, Kasetsart University
  • Kanokporn Numtong Faculty of Humanities, Kasetsart University
  • Chatuwit Keawsuwan Faculty of Humanities, Kasetsart University

Keywords:

The ways of spreading, The stories of Pao Ching – tien, Spreading by TV, Spreading by Word-of-Mouth, Thailand

Abstract

This paper mainly focuses on researching the spreading ways of the stories of Pao Ching – tien in Thailand. And it used not only quantitative analysis and the qualitative analysis in this paper. The quantitative data is analyzed using percentage, And the qualitative analysis mainly analyzes the documents related to Pao Ching – tien obtained from the CNKI database of China as well as the ThaiJO database and ThaiLIS database of Thailand. The tool used to collect the information from the sample in this paper was the online questionnaire by Google form. The research found that there were six types of spreading ways for the stories of Pao Ching – tien in Thailand as follows: First is television drama related of Pao Ching – tien, accounted for 97.2 %, which is considered the most important and efficient way for spreading the stories of Pao Ching – tien in Thailand. Second is storytelling within families or among friends, which is the second common way with 62% of respondents indicating its usage. The Chinese language television drama is the third way with 40.8%. while Thai language printed materials (36.6%), Chinese operas (33.1%) and the internet (31%) are the ranked fourth to sixth ways, respectively. And each of these six types of ways has its unique characteristics in spreading the stories of Pao Ching – tien in Thailand. In a word, the result of this paper can be used as reference to study the spreading of other Chinese literary works in Thailand in future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amornwanitsak, Surasit. (2007). The Spread and Influence of Ancient Chinese Novels in Thailand (中国古代小说在泰国的传播与影响). Doctoral dissertation, Zhejiang University, Hangzhou of Zhejiang, China. [in Chinese]

Guo, Y., Yang, S., & Hu X. (2017). Ideal Balance Versus Realistic Ladder: Social Stratification and Fairness Researches Based on Psychological Perspectives. Bulletin of Chinese Academy of Sciences (BCAS), 32(2): 117-127. [in Chinese]

He, S. (2018). Exposition on The Origins of The Worship of Bao Gong. Master's dissertation, Huaibei Normal University, Anhui, China. [in Chinese]

Jin, Y. (2018). Similarity in Form and Difference in Spirit - The Ancient and Modern Transmission of the Romance of the Three Kingdoms in Thailand (形似神异 - 《三国演义》在泰国的古今传播). Beijing: Peking University Press. [in Chinese]

Li, X. (2015). A Study of The Criminal Justice Thoughts of Bao Zheng in Northern Song Dynasty. Master's dissertation, Shandong Normal University, Jinan of Shandong, China. [in Chinese]

Li, Y. (2006). The Literary Works About Bao Gong and Its Communication. Doctoral dissertation, Shaanxi Normal University, Xi'an, China. [in Chinese]

Mahatdhanobol, Vorask. (2016). The Real Stories of Pao Ching - Tien (1) (เรื่องจริงของเปาบุ้นจิ้น (1)). [Online]. Retrieved September 25, 2022 from https://www.matichonweekly.com/column/article_8572

Navakasathitwong, Sireerat. (2013). An Analysis of The Thai Translation of Cases of Judge Pao ((包公案) 泰译本分析研究). Master's dissertation, Beijing Foreign Studies University, Beijing, China. [in Chinese]

Pan, Yongxing. (2016). Bao Long Thu Gong An: An Analytical Study of Language and Relations Between Thai and Chinese Versions (เปาเล่งถูกงอั้น: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาจีน). Master's dissertation, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

Phra Natthakit Mahissaro (Anuruktrakoon), & Namsena, Sirirote. (2020). Justice of Bao Qing Tian in The Buddhist View (ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้นในมุมมองเชิงพุทธ). Dhammathas Academic Journal, 20(3): 237-245.

Silarak, Phattharaphon. (2021). The Perception of Content Value from Chinese Literature "Bao Zheng" Influencing Thai Culture of Youth in Thailand (การรับรู้คุณค่าด้านเนื้อหาจากวรรณคดีจีน เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยของเยาวชนในประเทศไทย). Chinese Language and Culture Journal, 8(2): 229-240.

The Literatures about Pao Bun Jin in Thai (วรรณกรรมอันเนื่องด้วยเปาบุ้นจิ้นในภาษาไทย). (2006). Bangkok: Sangsan Books.

Wu, Y., Leliveld, M. C., & Zhou, X. (2011). Social Distance Modulates Recipient’s Fairness Consideration in the Dictator Game: An ERP Study. Biological Psychology, 88(2-3): 253-262.

Zhang, C. (2014). Journey to the West in the Context of Popular Culture of Thailand. (泰国大众文化下的<西游记>). Doctoral dissertation, Tianjin Normal University, Tianjin, China. [in Chinese]

Downloads

Published

2023-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ