การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อการหลุดพ้นจากกรรม

ผู้แต่ง

  • Nopparat Somsawat Professional physical therapist Chainat Hospital, Muang District, Chainat Province

คำสำคัญ:

Noble Eightfold Path, Leading to Liberation from Kamma

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอริยมรรคมีองค์ 8 ในพระพุทธศาสนา  2 )เพื่อศึกษากรรมในพระพุทธศาสนา 3) เพื่อศึกษาอริยมรรคมีองค์8 ในฐานะเป็นทางดำเนินเพื่อการหลุดพ้นจากกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา คัมภีร์ ตำรา งานวิจัยเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า อริยมรรคคือแนวทางในการปฏิบัติหรือแนวทางการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่ทางแห่งความดับทุกข์ และหลุดพ้นจากกรรมเป็นวิธีการที่บุคคลนำเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตน  กรรม หมายถึง การกระทำของบุคคลที่ประกอบด้วยเจตนา การกระทำของบุคคลที่ยังมีกิเลส จากหลักวัฏฏะ 3 ซึ่งหมุนเวียนสืบทอดต่อๆกันไป ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด หรือเป็นวงจรแห่งความทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรม วิบาก ซึ่งอธิบายได้ว่า กิเลส เป็นเหตุให้เกิดกรรม เมื่อทำกรรมได้รับวิบากคือผลของกรรมนั้น อันเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสแล้วทำกรรมหมุนเวียนต่อไปอีก และสามารถหลุดพ้นจากกรรมได้โดยการใช้อริยมรรคมีองค์8หลักปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8 พูดโดยย่อเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ย่อได้อีกเป็น สมถะ-วิปัสสนาหรือ รูปกับนาม เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ด้านคุณค่าชีวิต ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใส ไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจำกัดด้วยความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัว อยู่อย่างไร้ทุกข์ ประจักษ์แจ้งความสุขประณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงอันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างไสวเบิกบานโดยสมบูรณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)