การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Nareumon Janjaeng Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คำสำคัญ:

An Administration on Educational Assurance, Non–Formal Private Schools

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการวางแผนงาน  ด้านการดำเนินการ  ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุง  และด้านการบริหารงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   และศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  ด้านคุณภาพครู  ด้านคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้  ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้จบการศึกษา และด้านการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภายนอก  ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ๓๐ คนและครูหรือผู้สอน  ๑๙๗ คน ในจำนวน ๓๐ โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕  ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  และ One Way ANOVผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการวางแผนงาน ด้านการดำเนินการ  ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการพัฒนาปรับปรุง ๒. คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ  ด้านคุณภาพครู  ด้านคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  ด้านการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภายนอก   และด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้จบการศึกษา     ๓. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  จำแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ ประเภทโรงเรียน   ผลการเปรียบเทียบ  เมื่อจำแนกตามเพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕     เพียงด้านการบริหารงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   จำแนกตาม อายุ  และตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   จำแนกตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน    จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   เพียง ๓ ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล  ด้านภาพรวม จำแนกตามประเภทโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เพียงด้านการพัฒนาปรับปรุงเท่านั้น  ๔. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จำแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ ประเภทโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบ  เมื่อจำแนกตาม เพศ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  จำแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เพียง ๒ ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้จบการศึกษา และภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เพียงด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้จบการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ยกเว้นด้านการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภายนอก ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามประเภทโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ใน ๔ ด้าน คือ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ด้านการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภายนอก และด้านภาพรวม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)