สื่อออนไลน์บ่อเกิดของปัญหาสังคม: การบริหารสติคือทางออก

ผู้แต่ง

  • Thirawat Rotjanamongkol Independent Scholar

คำสำคัญ:

Social Media, Problems Social, Mind Management

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการหาทางออกจากปัญหาสื่อออนไลน์ด้วยการบริหารสติ และ แนวทางการป้องกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ ให้มีความรู้เท่าทันในการใช้งาน และ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ผิด ดังนั้นเด็ก และ เยาวชน ต้องมีความรู้ และจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เด็กจะได้มีการพัฒนาจิตใจให้รู้เท่าทันการใช้งานสื่อออนไลน์ที่เปิดกว้างไปทั่วโลก พร้อมทั้งครอบครัวยังต้องมีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจกับเด็ก และต้องแนะนำซึ่งกันและกันในการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ถูกวิธีอีกด้วย ปัญหาสื่อออนไลน์ก็จะหมดไปและสังคมก็จะไม่วุ่นวาย เพราะรู้เท่าทันในการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการใช้สติและปัญญาเป็นที่ตั้ง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-15

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)