การกล่อมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง

ผู้แต่ง

  • Silawat Chaiwong Lecturer at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lampang Buddhist College
  • Anuwat Krasang Department of Political science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- rajavidyalaya University

คำสำคัญ:

The Sharpening Politic, Political Culture

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงรูปแบบของการกล่อมเกลาทางการเมือง ขั้นตอนของกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งการกล่อมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเกิดแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อการเมืองของบุคคล อันมีส่วนสร้างบุคลิกภาพ อันเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิต โดยผ่านการกล่อมเกลาทางตรง และการกล่อมเกลาที่มีลักษณะถ่ายทอดให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี้ทำให้บุคคลเกิดความโน้มเอียงและทัศนคติที่มีอิทธิพลทำให้เกิดการพัฒนาตัวตนทางการเมืองขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)