ความจำเป็นต่อการพัฒนาแรงงานมีฝีมือสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง

  • Manop Arsa Ramkhamhaeng University

บทคัดย่อ

บทความนี้ มุ่งนำเสนอการประยุกต์แนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้สามารถรองรับต่อพันธกรณีภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนผลการศึกษาพบว่าความจำเป็นต่อการพัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียนควรจำแนกความจำเป็นไว้ 3 ระดับคือระดับองค์การระดับปฏิบัติและระดับบุคคล  ให้เชื่อมโยงความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียนคือInternational skills โดยเน้นสำคัญในเรื่องทักษะการติดต่อสื่อสาร ดังความจำเป็นในการพัฒนาคือ จึงควรมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามข้อตกด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และทักษะการใช้ช่องทางในการสื่อสาร หรือ ICT  นอกจากนี้ควรสำรวจความต้องการเพื่อค้นหาความจำเป็นที่ต้องนำมาวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์  สำหรับในการเริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อสู่เป้าหมายสำคัญคือ สมรรถนะเฉพาะรายบุคลากร เป็นการเน้นไปที่การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานสามารถขับเคลื่อนองค์การให้แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนตามกระแสโลก เช่น การใช้วิสัยทัศน์เชิงนโยบายสู่อุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0  เพื่อความเป็นอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียน และสังคมโลกภายใต้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)