ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผู้แต่ง

  • Urai Phalert Graduate Student of Educational Administration Program, Ratchathani University

คำสำคัญ:

Needs of Development, Guidelines development, 21st Century Capacity of Teachers

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2) ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน และ    3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.50-0.79 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที (t-test Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ แบบสัมภาษณ์ใช้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน มีดัชนีความสอดคล้อง 0.67- 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปในเชิงบรรยาย

         ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
  2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
  3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา ควรพัฒนาให้ครูมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระโดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2) ด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา ควรพัฒนาให้ครูมีทักษะพื้นฐานสื่อสารและการใช้ภาษา ทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาต่างไทยและภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ) ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรพัฒนาให้ครูใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา ควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ สืบค้นองค์ความรู้มาใช้สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 5) ด้านการวัดและประเมินผล ควรพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะกระบวนวิจัยในการสอนรูปแบบต่างๆที่ครอบคลุมผู้เรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน 7) ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ควรพัฒนาครูให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่น 8) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ควรพัฒนาครูให้มีลักษณะนิสัยเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)