บทประพันธ์เพลง“ความทรงจำใจวัยเด็ก” สำหรับรวมวงเครื่องสายตะวันตก

ผู้แต่ง

  • Akapong Phulaiyaw Lecturer, of College of music, Mahasarakham University, Thailand.

คำสำคัญ:

Song, Western String Ensemble, Creative Music

บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลง “ความทรงจำในวัยเด็ก” เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์เชิงวิชาการดนตรี โดยการนำเอาทำนองร้อง ลายพื้นบ้านอีสาน มาเรียบเรียงให้วงเครื่องสายตะวันตก เพื่อสื่อแทนบรรยากาศของวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยใช้เพลงกล่อมเด็กภาคอีสานและลายแมงตับเต่า มาเป็นทำนองหลัก ผสมผสานกันทำนองพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ บทเพลง ความทรงจำในวัยเด็ก โครงสร้างดังนี้ Introduction  A  A1 A2  A3  A4  B   B1  โดยใช้ องค์ประกอบที่ใช้ในการประพันธ์ ขั้นคู่กลมกล่อม (Consonant Interval) คอร์ดทบเจ็ด (Seven Chord) เทคนิคการคัดลอกทำนอง (Quotation) เปลี่ยนคีย์ (modulate) เทคนิคออสตินาโต (Ostinato) โน้ตจังหวะขัด (Syncapation) ทำนองสอดประสาน (Counter Melody ) เพตาโทนิค (Pentatonic Scale)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)