การบริหารการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • Khekhan khonngarndee Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คำสำคัญ:

Administration, Development, Culture

บทคัดย่อ

he objectives of this research were : 1) to study the level of opinions of Temple Development Administration as of Cultural Attractions inMueangSuphanburi Districts, Suphanburi Province, 2) to study the comparison of the level of opinions of Temple Development Administration as of Cultural Attractions in MueangSuphanburi Districts, Suphanburi Province, and 3) to study the problems, obstacles and suggestions about the level of opinions of Temple Development Administration as of Cultural Attractions in MueangSuphanburi Districts, Suphanburi Province. It was the mixed research method between the quantitative and qualitative research. The sampling group was 299 monks in Muang district, Suphanburi province. The statistics were used for the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D), F-test, One-way Analysis of Variance and Least Significant Difference : LSD. For the qualitative research method was from in-depth interview from key informants.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)