สภาพปัญหาการเก็บภาษีสรรพสามิตที่มีผลต่อประชาชนในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • อนงค์นาฏ ศรีรักภักดี 0803592965
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • วิจิตรา ศรีสอน
  • อิงอร ไผ่สุวัฒน์

คำสำคัญ:

ภาษี, สรรพสามิต, อำเภอกระบุรี, จังหวัดระนอง

บทคัดย่อ

          บทความวิจัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเก็บภาษีสรรพสามิตที่มีผลต่อประชาชนในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเก็บภาษีสรรพสามิตในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเก็บภาษีสรรพสามิตในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการเก็บภาษีสรรพสามิตที่มีผลต่อประชาชนในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีปัญหา 3 ด้าน คือ 1.1 ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสรรพสามิต มีผลต่อประชาชนในส่วนของร้านค้า ที่เกิดจากการปรับอัตราภาษี 1.2 ด้านบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นอำเภอชายแดน บุคลากรน้อยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ทำให้งานปราบปรามขาดประสิทธิภาพ และ 1.3 ด้านแนวชายแดนจังหวัดระนอง ส่งผลให้เกิดการลักลอบนำสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ที่มีเพียงด่านชายแดนธรรมชาติ ทำให้การลักลอบนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยได้ง่าย 2. ผลกระทบจากการเก็บภาษีสรรพสามิตในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มี 5 ข้อ คือ 2.1 ด้านรูปแบบการบริโภค 2.2 ด้านผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าถูกกฎหมาย 2.3 ด้านราคาสินค้า 2.4 ด้านการหลีกเลี่ยงเสียภาษี 2.5 ด้านการออมของประชาชน 3. ข้อเสนอแนะในการเก็บภาษีสรรพสามิตในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง คือ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่โดยการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 3.3 มีการวางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอ และ 3.4 การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)