ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืด จากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ผู้แต่ง

  • Jirawan Thongprajuabchok susan sunandha rajabhat university
  • วิจิตรา ศรีสอน
  • สัณฐาณ ชยนนท์
  • สุระสิทธิ์ ทิพรัตน์

คำสำคัญ:

ผลกระทบ, การประมงน้ำจืด, โรคโควิด-19

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืด จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
2. ปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรประเภทการประมงน้ำจืด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรจำนวน 10 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ

            ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ มากกว่า 10 ปี ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านภาคเกษตร ด้านเทคโนโลยีข้อมูล ระบบโลจิสติกส์และปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรหลังการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้ ด้านเทคโนโลยี ด้านธรรมชาติ ด้านมนุษย์ และด้านสังคม เกษตรกรที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืดที่แตกต่างกัน และปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ด้านมนุษย์ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประเภทการประมงน้ำจืด จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)