บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • อมรเทพ วรเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • วิจิตรา ศรีสอน
  • วัชรพล เกตุสุภะ

คำสำคัญ:

บทบาท, การเมือง, ผู้นำท้องถิ่น, การพัฒนาท้องถิ่น

บทคัดย่อ

         การวิจัยเรื่องบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้แก่ 1. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำแนกตามตำแหน่งและสถานะ คือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ สมาชิกสภาตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 5 คน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 9 หมู่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน
          ผลการศึกษา พบว่า บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย บทบาทในการวางนโยบายด้านการคมนาคม ขนส่ง ถนน แหล่งน้ำ การประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง บทบาทการบริหารเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย บทบาทการบริหารเทศบาลในการจัดทำงบประมาณ และบทบาทในฐานะตัวแทนของประชาชน สำหรับสภาพปัญหาบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย การปฏิบัติอาจไม่สามารถดำเนินการได้ทันที แนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การจัดทำงบประมาณในด้านคมนาคม ขนส่ง แหล่งน้ำ การประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง เห็นว่าจัดทำได้ตามความเหมาะสมพอสมควร โดยเข้าร่วมรับฟังเสนอแนวทางการดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามวาระการประชุม การจัดทำนโยบายให้มีความสอดคล้องกันกับงบประมาณและวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระยะยาว

 

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)