แนวทางการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาตลาดแรงงานของภาคเอกชน

ผู้แต่ง

  • Kantima Pongnairat Burapha University

คำสำคัญ:

แรงงานผู้สูงอายุ, การจ้างงาน, ตลาดแรงงาน

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจ้างแรงงานผู้สูงอายุของภาคเอกชน และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุของภาคเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารในสายงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 17 คน (บริษัทละ 1 คน) เครื่องมือที่ใช้คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้คำถามปลายเปิดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านแนวทางในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในอนาคต พบว่า ควรจ้างแรงงานผู้สูงอายุให้ทำงานต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา จึงถือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรเน้นหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา โดยต้องมีการกำหนดระเบียบการขยายเกณฑ์การเกษียณอายุอย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  2) ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี และยึดติดกับการทำงานรูปแบบเดิม ไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ไม่ยอมรับการปรับโครงสร้าง ทำให้เกิดการไม่ยอมรับผู้บังคับบัญชาที่อายุน้อยกว่า จึงส่งผลให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงเรื่องสุขภาพที่อาจเป็นปัญหาในบางตำแหน่งงาน เนื่องจากสมรรถภาพทางร่างกายที่อาจไม่สามารถปฏิบัติงานบางสายงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ใช้กำลังแรงกาย ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับประเทศ จากการจ้างแรงงานผู้สูงอายุให้อยู่ในตลาดแรงงานต่อไป พบว่า หากไม่มีการจ้างแรงงานสูงอายุจะทำให้เกิดการขาดรายได้ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาเงินสวัสดิการรัฐ จึงก่อให้เกิดภาระของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ หากมีการจ้างแรงงานสูงอายุให้ทำงานต่อไปจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นและสังคม แนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ พบว่า ควรจัดหน้าที่งานให้เหมาะสมกับช่วงอายุหรือองค์ความรู้ที่มี โดยเน้นการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานที่เกี่ยวข้อง แรงงานผู้สูงอายุควรเพิ่มทักษะการทำงานให้เป็นแบบ ทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และสำหรับปัญหาด้านสุขภาพบริษัทควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับช่วงอายุ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)