การประเมินการบริหารงานเรือนจำที่ดีของทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Panitas Suttisan หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน

คำสำคัญ:

แนวคิด CIPP model, การบริหารเรือนจำที่ดี, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

บทคัดย่อ

          This research studied all officers of the Correction Hospital (384 persons). The main objectives were: 1.To study the principles of good prison administration of correctional institutions of correctional hospitals Bangkok, the mean was at the highest level ( = 4.59). 2.To study the assessment of good prison administration of correctional hospitals Bangkok with the concept of CIIP Model, the average was at a high level ( = 4.48). And 3.To present guidelines for the development of good prison management of correctional hospitals Bangkok. The result is officers should be trained on prison security and security measures. Measures to prevent escape of inmates tool control and different materials. The sanitation in the prison should have good prison sanitation standards.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)