ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • thanapat khaowisade -
  • โสรยา สุภาผล
  • ชุติมณฑน์ ธัญญเจริญ

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, การรับรู้, ความภักดีในตราสินค้า

บทคัดย่อ

             บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ ผลการวิจัย พบว่า ระดับคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการรับรู้ และความภักดีในตราสินค้า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายร้อยละ 62.60 และปัจจัยด้านการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้จากสื่อ การทดลองใช้ และประสบการณ์จากบุคคลอื่น ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอนิเทคในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายร้อยละ 76.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-12

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)