การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงหลังยุคโควิด-19 ของคนในชุมชนเมือง

ผู้แต่ง

  • มณี จิรโชติมงคลกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การปรับตัวของชุมชน, การเปลี่ยนแปลงหลังยุคโควิด, คนในชุมชนเมือง

บทคัดย่อ

              การศึกษาการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงหลังยุคโควิด-19 ของคนในชุมชนเมืองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอด โดยเริ่มจากศึกษาจากแนวคิดการปรับตัวเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปรับตัวของคนในชุมชน ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความอยู่รอด ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อชุมชนนั้น ชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ได้และช่วยให้เห็นรูปแบบของชุมชนที่มีความหลากหลายและ ศึกษาการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังยุคโควิด-19 ของคนในชุมชนเมือง ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาการปรับตัวของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการเงินและด้านการศึกษา ทั้งในการปรับตัวในบริบทต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการสำคัญที่กำหนดไว้ตามมาตรการของสาธารณสุข การรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชน การรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือกัน การมีส่วนร่วมให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-05

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)