กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า ณ ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • จันทกานต์ ชฎาชัยวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • พนธ์ พุทธานุกรณ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ปัจจัยกลยุทธ์, ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ, เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า ของผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ เพื่อศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า ของผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มประชากรตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม มอลล์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 343 คน จากนั้นจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบที (Independent Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Multiple regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็น มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป และ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ อยู่ในระดับมาก และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ อยู่ในระดับมาก ผลการทำสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกอบการภายใน ณ ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กรุงเทพมหานคร ที่มี ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยกลยุทธ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผู้นำ กลยุทธ์ความแตกต่าง กลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้า ของผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)