Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ   บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 3 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ  ( Double-blinded)

 

Types of articles (ประเภทของผลงานที่รับตีพิมพ์ในวารสาร)

     1.บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น  หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป

     2. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน  เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน  มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์  ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

ศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์

ประวัติศาสตร์  ทฤษฎี  และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

การผังเมือง  การออกแบบชุมชน เคหะการและภูมิสถาปัตยกรรม

ศิลปะสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และพื้นถิ่น

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรม

ISSN 2697-6560  (Online) 

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสมาชิก

1.อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

  • 1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / บทความ
  • 1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บทความ

2.อัตราค่าสมัครสมาชิก ดังนี้

  • 2.1 สมาชิกราย 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
  • 2.2 สมาชิกราย 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,050 บาท
  • 2.3 สมาชิกราย 3 ปี  อัตราค่าสมาชิก  1,400  บาท

3.อัตราราคาจำหน่วยวารสาร ราคาเล่มละ 350 บาท

          วิธีการชำระเงิน   ชำระเงินพร้อมส่งไฟล์บทความค่ะ 

                โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
                ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
                เลขที่บัญชี   857-0-24194-1
                ชื่อบัญชี    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่  sriuras@nu.ac.th
                และโทรยืนยันการโอนเงินที่ 055-962494 นางสาวศรีอุรา  เสือทะยาน

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

มีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  สามารถนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต  ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย  และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน  โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ (Double-blinded)

 

Publication Frequency (กำหนดการออกวารสาร)

2 ฉบับ ต่อปี

ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน

ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Sponsors (การสนับสนุน)

ได้รับงบประมาณจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Journal History

cover2553_1_front_120