บรรณาธิการ

  • รศ.ดร. นิรัช สุดสังข์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

  • นางสาว ศรีอุรา เสือทะยาน
  • นาย ชาญานิน อุดพ้วย