บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช                     สุดสังข์                มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1.ศาสตราจารย์กิตติคุณวัฒนะ              จูฑะวิภาต             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ                   เฮงรัศมี               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.รองศาสตราจารย์ ดร.พิพันธ์              วิเชียรน้อย            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร                ธิตะจารี               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท                พรเจริญ              มหาวิทยาลัยศิลปากร                                  

6.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์              เลาหะเพ็ญแสง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.รองศาสตราจารย์อวิรุทธิ์                   ศรีสุธาพรรณ         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี               อารยภานนท์        มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์          ปิเตอร์                 Southwestern  Oklahoma State University

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ           สินอุไรพันธ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์           สินธุภัค             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา           จิรประเสริฐกุล     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช                  ธนะเพทย์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 14.กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

16.ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์                  พิระสันต์             มหาวิทยาลัยนเรศวร

17.รองศาสตราจารย์ ดร.ภณ                  วชิระนิเวศ           มหาวิทยาลัยนเรศวร