AJNU : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

ISSN 2697-6560 (Online) 

ประเภทของการ Peer-review

2019-08-30

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

อัตราค่าธรรมเนียมและสมาชิก

2019-05-01

 

1.อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

  • 1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / บทความ
  • 1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บทความ

2.อัตราค่าสมัครสมาชิก ดังนี้

  • 1.1 สมาชิกราย 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
  • 1.2 สมาชิกราย 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,050 บาท
  • 1.3 สมาชิกราย 3 ปี  อัตราค่าสมาชิก  1,400  บาท

3.อัตราราคาจำหน่วยวารสาร ราคาเล่มละ 350 บาท

 

กำหนดการออกวารสาร

2019-04-04

กำหนดออก : ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน , ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2017-06-30

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2017-06-30

  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 10 No. 2 (2019): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562

วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-29

Symbolic Study of Thailand's politics in the National Assembly building design

พีระพงศ์ เวชส่งเสริม, สมชาติ จึงสิริอารักษ์

1-15

Design and Development of Mixed Media for Exhibitions in Thai-Song-Dum Cultural Learning Center in Ban Koh Rad, Bang Pla, Bang Len District, Nakhon Pathom Province

พรพิมล ศักดา, วรารัตน์ วัฒนชโนบล, ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล

51-60

The exhibition design to promote tourism and to learn for Thai traditional medicine, Wat Phrachetuphon Wimonmangkhalaram Ratchaworamahawihan

อรัญ วานิชกร, คุณัญญา ชาญวิถี, กรองกาญจน์ กันไชยคำ, อิทธิพัทธ์ หงษ์ทอง

61-74

The Silver Jewellery Design Process and Its Future Development Across the Communities of the Si Satchanalai Park, Sukhothai Province

วิไลลักษณ์ ชูช่วย, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วิติยา ปิดตังนาโพธิ์

75-84

PRODUCT DESIGN DEVELOPMENT ON NATURAL DRY - COTTON OF BAN MUANG HOM HOUSEWIVES GROUP, WANG THONG DISTRICT, PHITSANULOK

ปัณฑ์ชนิต ลิ่มผาติ, วิติยา ปิดตังนาโพธิ์

85-97

Development and Design of Women’s Workwear Made from the Pha Sin Tin Jok of Lao Khrang in Borkru Villages, Suphanburi Province

ชาติรส การะเวก, สรัลดา พูลสมบัติ, วชิระ เหมทอง

98-113

Developing Costumes for Islamic Women According to the Trend of Fashion Design in 2014

ตะวัน ตนยะแหละ, นวัทตกร อุมาศิลป์

114-126

STUDY AND DEVELOPMENT PROCESSES OF RICE STUBBLE FOR ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT DESIGN

อรชลลดา ทับทิมดี, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, พิชัย สดภิบาล

127-139

The Design and Development of Local Product for Disability Group (Banjen) Phukamyao District, Phayao Province

นคเรศ ชัยแก้ว, นครินทร์ ชัยแก้ว, ฟองศรี งานหมั่น

140-150

Graphics of elderly for the safety in people’s homes

วราภรณ์ มามี, นิรัช สุดสังข์

163-178

The Development of Electronic Book on Multimedia Design

ลินดา อินทราลักษณ์

201-209

View All Issues


tci