กำหนดออก : ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน , ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม