Announcements

ข่าวสารของวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Process)

2019-08-30

มีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ จำนวน  3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  สามารถนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต  ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย  และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน  โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ (Double-blinded)

อัตราค่าธรรมเนียมและสมาชิก

2019-05-01

1.อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

  • 1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / บทความ
  • 1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บทความ

2.อัตราค่าสมัครสมาชิก ดังนี้

  • 2.1 สมาชิกราย 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
  • 2.2 สมาชิกราย 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,050 บาท
  • 2.3 สมาชิกราย 3 ปี  อัตราค่าสมาชิก  1,400  บาท

3.อัตราราคาจำหน่วยวารสาร ราคาเล่มละ 350 บาท

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2017-06-30

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ   บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 3  ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ  ( Double-blinded)

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2017-06-30

ศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์

ประวัติศาสตร์  ทฤษฎี  และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

การผังเมือง  การออกแบบชุมชน เคหะการและภูมิสถาปัตยกรรม

ศิลปะสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และพื้นถิ่น

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรม