“ไม้ไผ่ขด” สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ "Coiled bamboo" to create new product.

Main Article Content

พิชญ์ระวี สุรอารีกุล
ธนสิทธิ์ จันทะรี
สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Abstract

               ภูมิปัญญา “ไม้ไผ่ขด” พัฒนามาจากการทำเครื่องเขินของช่างหัตถกรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย ในปัจจุบัน
มักจะถูกนำมาทำเป็นเครื่องใช้หรือภาชนะต่างๆซึ่งมีราคาที่ถูกเช่น จาน ถาดรองผลไม้ แจกันเป็นต้น จากคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ไม้ไผ่ขดที่มีความสามารถในการดูดซับเสียงและขึ้นรูปได้หลากหลายรูปทรง จึงเกิดแนวคิดในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
จากภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดสำหรับผลิตเป็นอูคูเลเล่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและกระบวนการทำไม้ไผ่ขดที่
เหมาะสมในการทำอูคูเลเล่ 2. การทดลองขึ้นรูปและโครงอูคูเลเล่โดยกระบวนการไม้ไผ่ขด 3.เพื่อประเมินผลคุณภาพทางด้าน
รูปทรงและคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ขด ขั้นตอนในการพัฒนาไม้ไผ่ขดเป็นการพัฒนาที่อาศัยวิธีการออกแบบและ
ผลิตร่วมกับช่างทำเครื่องดนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำไม้ไผ่ขด พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างนวัตกรรมเข้าไปใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด โดยการนำองค์ความรู้จากกลุ่มไม้ไผ่ขดเองร่วมกับกลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องดนตรีได้แก่ช่างผู้ผลิตกีตาร์มาผลิตตัวอูคูเลเล่ โดยเริ่มจากส่วนด้านหลังของลำตัวที่ทำจากไม้ไผ่ขด สู่การประกอบ
ชิ้นส่วนรวมทั้งตัวจากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพของไม้ไผ่ขดทั้งด้านคุณภาพเสียงและด้านของความสวยงาม ผลการวิจัย
พบว่า สมบัติทางกายภาพและกระบวนการทำไม้ไผ่ขดมีความเหมาะสมในการสร้างอูคูเลเล่ ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของไม้ไผ่
ขดมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงดังเช่นไม้ไผ่ธรรมชาติ เพราะเมื่อการนำมาขดต่อกันจนมีขนาดความหนาพอสมควรแล้วความ
หนาแน่นจะทำให้ไม้ไผ่ขดเป็นตัวกลางในการลดอัตราความถี่ของเสียงและสามารถขึ้นรูปโครงได้สวยงามอย่างที่ต้องการ ไม้ไผ่ขด
สามารถสร้างส่วนประกอบของเครื่องดนตรีอย่างอูคูเลเล่ให้มีการใช้งานได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของอูคูเลเล่ที่ขายใน
ท้องตลาดทั่วไป ผลการศึกษากระบวนการสร้างส่วนประกอบของอูคูเลเล่นี้สามารถการดึงเอาคุณสมบัติของไม้ไผ่ขดได้แก่การ
สร้างรูปทรง และการดัดรูปทรงที่สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ความแข็งแรงที่เกิดจากการขดไม้ไผ่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ในท้องตลาดมากขึ้นและพบว่าจากกระบวนการผลิตอูคูเลเล่นี้ สามารถทำได้ ภายในระยะเวลาเพียง1-2วัน เนื่องจาก
กระบวนการขดไม้ไผ่นั้นสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยวัสดุอื่นหรือปัจจัยอื่นช่วย สามารถขดให้มีรูปแบบที่หลากหลายและจาก
การสืบค้นพบว่ายังไม่เคยมีการทดลองในการใช้ไม้ไผ่ขดมาทำเป็นเครื่องดนตรีหรืออูคูเลเล่มาก่อน จึงเป็นผลงานในการใช้ไม้ไผ่ขด
ในการผลิตอูคูเลเล่เป็นชิ้นแรกและได้นำไปจดอนุสิทธิบัตรในเรื่องกระบวนการผลิตอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด ผลจากการทดลอง
ต้นแบบพบว่าอุคูเลเล่ที่ได้จากกระบวนการนี้ มีคุณภาพเสียงในระดับปานกลางและรูปทรงความสวยงามที่อยู่ในระดับดี จึงมี
คุณภาพที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นำไปสู่การต่อยอด
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิจัย