The Development and Evaaluation of Stop Motion Animation Characters made of Rubber

Main Article Content

Vizit janma
Chor.wayakron Phetphaisit

Abstract

             งานวิจัยนี้สนใจเตรียมตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากยางพาราผสมสารตัวเติมเพื่อทดแทนการใช้ยางซิลิโคน จำนวน 4 ตัวละคร ศึกษาคุณสมบัติของตัวละครแอนิเมชั่นแบบสต็อปโมชั่นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พบว่าวัสดุหลักในการสร้างพื้นผิวของตัวละครจะนิยมใช้วัสดุโฟมลาเท็กซ์ และซิลิโคน ซึ่งมีคุณสมบัตินิ่ม สามารถหักงอ และคงท่าทางได้ง่าย ซึ่งการเตรียมตัวละครโดยยางพาราผสมแป้งและกลีเซอรอลในงานวิจัยนี้สามารถเตรียมเป็นยางผสมที่มีเนื้อเดียวกันได้ดี ได้ตัวละครแอนิเมชั่นที่มีความนิ่มและมีความยืดหยุ่นที่ไม่สูงมากนัก ทำให้ชิ้นงานสามารถคงท่าทาง หรือการหักงอได้ดี โดยสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ:แป้ง:กลีเซอรอล ในอัตราส่วนร้อยละ 100:50:50 โดยน้ำหนัก เทคนิคการเตรียมตัวละครแอนิเมชั่นจากยางพาราในงานวิจัยนี้ซึ่งเตรียมโดยการกดอัดพบว่าตัวละครมีตำหนิที่เกิดจากการประกบของโมลอย่างเห็นได้ชัดนำตัวละครทั้ง 4 ตัวละครมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นจำนวน 1 เรื่อง เป็นเวลา 3 นาที เพื่อทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของวัสดุยางพาราสูตรที่พัฒนาขึ้น และการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อผลงานพัฒนาวัสดุยางพาราสำหรับออกแบบตัวละครภาพยนตร์สต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมที่ร้อยละ 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานที่ (S.D.) 1.22 ผลการประเมินรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตำหนิของชิ้นงานที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับเทคนิคการเตรียมตัวละครในปัจจุบันที่เตรียมโดยยางซิลิโคน อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หากมีการใช้เทคนิคการฉีดขึ้นรูปในการเตรียมชิ้นงาน นอกจากนี้เมื่อเทียบต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตตัวละครพบว่าตัวละครจากยางพาราผสมมีราคาถูกกว่าตัวละครจากยางซิลิโคน ประมาณ 4 เท่า ทั้งสีที่ใช้กับตัวละครยางพารายังเป็นสีที่หาได้ง่าย และมีราคาถูกกว่าสีที่ใช้เฉพาะกับยางซิลิโคน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ภาวิณี ศิลาเกษ. สมบัติทางความร้อนของแป้งมันสำปะหลังเอสเทอร์และมอลโตเดกซ์

ทรินเอสทอร์ในระดับที่มีความชื้นแตกต่างกัน. (2557). สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 จาก: file:///C:/Users/It-Stationnu/Downloads/Fulltext%231_212156.pdf.

ธรวิชญ พานิชรุทติวงศ์. (2548). การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงอารมณ์ประเภทต่างๆในตัวละครอนิเมชั่น.

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ (2553). หน้า 243- 244. การ์ตูน มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาสมองและการอ่าน. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก.

ปรวัน แพทยานนท์. (2551). การศึกษาลักษณะตัวละครในงานแอนนิเมชั่น. งานวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง.

A. Rouilly, L. Rigal, RG. Gilberta. (2004) Synthesis and properties of composites of starch and chemically modified natural rubber. Polymer. 45, 7813–7820

C. Vudjung, U. Chaisuwan, U. Pangan, N. Chaipugdee, S. Boonyod, O. Santawitee and S. Saengsuwan. (2014) Effect of Natural Rubber Contents on Biodegradation and Water Absorption of Interpenetrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Natural Rubber and Cassava Starch. Energy Procedia. 56, 255 – 263

F. Thompson. ( 1993) Tim Burton's The Nightmare Before Christmas; by Frank

Thompson. (p 131). New York, NY, United States

L. F. Shen, (2007) What is "computer animation"?: examining technological

advancements and cultural aesthetics of Japanese animation, Published by SIGGRAPH, ACM New York, USA.

P. Lord. (1998) Creating 3-D animation : the Aardman book of filmmaking / Peter

Lord & Brian Sibley ; foreword by Nick Park . (p 97). Harry N. Abrams in New York, N.Y .Written in English.

S. Riyajan, S. Chaiponban, K. Tanbumrung. (2009) Investigation of the preparation and physical properties of a novel semi-interpenetrating polymer network based on epoxised NR and PVA using maleic acid as the crosslinking agent. Chemical Engineering Journal. 153, 199–205

Z. Wang, Z. Peng, S. Li, H. Lin, K. Zhang, XD. She, X. Fu. (2009) The impact of esterification on the properties of starch/natural rubber composite. Composites Science and Technology. 69, 1797–1803

Adam Savage’s Tested.//Jan 30,2018.// The Stop-Motion Puppets of Aardman Animations!. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://youtu.be/stSYs7a2UHE.//สืบค้นเมื่อ (20 ธันวาคม 2561)

FilmIsNow Movie Bloopers & Extras.//Aug 19,2016.// Go Behind the Scenes of Kubo and the Two Strings | stop-motion and voice production. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=zHyTYL1Z1aM&t=199s.//สืบค้นเมื่อ (7 มกราคม 2562)

Get into film.//Sep 09,2016.//All the PUPPET SECRETS from animation Kubo and the Two Strings .[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มาhttps://youtu.be/Vhpq7-c911A.//สืบค้นเมื่อ (20 กรกฎาคม 2561)

Jose Mandojana.//Sep 24,2014.// GO BEHIND THE (CRAZY-COMPLEX) SCENES OF THE BOXTROLLS. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://www.wired.com/2014/09/boxtrolls-gallery/.//สืบค้นเมื่อ (2 กุมภาพันธ์ 2562)

Laika Studio.//Feb 01,2018.//LAIKA | The Boxtrolls | Inside the Box. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=0i29loX06A4.//สืบค้นเมื่อ (20 กรกฎาคม 2561)

Malik Myers Reborn.// Sep 14, 2017.//Coraline - Behind The Scenes. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มาhttps://youtu.be/kMC4Er8MwaE.//สืบค้นเมื่อ (20 กรกฎาคม 2561)

Retro VHS trailers.//Jun 18,2015.// James and the Giant Peach – Look at the Making of the Film (1997) Promo (VHS Capture). [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://youtu.be/XU6e0ZrUZ60.//สืบค้นเมื่อ (20 กรกฎาคม 2561)

Universal pictures UK.// Nov 29, 2013.//The Boxtrolls: Behind the Scenes Trailer [Universal Pictures] [HD] .[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://www.youtube. com/watch?v=Uc-6j6skJ-E.//สืบค้นเมื่อ (20 กุมภาพันธ์ 2562)

Wallace and Gromit.//Jun 23,2017.// Wallace favourite moments - A tribute to Peter

Sallis. [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา https://youtu.be/80A-jfuTxFk.//สืบค้นเมื่อ (22 มกราคม 2562)